Home

Welcome to Mỳ ăn liền

Latest from the Blog

React Tip – Loading data

Hiện nay sử dụng React Hook làm cho component trở nên gọn nhẹ và tiết kiệm được nhiều dòng code. React Hook đã đem đầy đủ life cycle của React lên cho functional component. Dưới đây là cách sử dụng useEffect để tải dữ liệu cho component. 1. Tải dữ liệu khi First-Load. Ta có … Continue reading React Tip – Loading data

React Components

Component là gì ? Những framework và lib hiện nay đều theo xu thế viết component, vậy component là gì? Đơn giản component là một class hoặc một function viết bằng javascript, nó có thể (hoặc không) nhận input, và trả về một element. Trong trường hợp React, component sẽ trả về một React Element, … Continue reading React Components

React và Heroku

Đầu tiên khởi tạo website bằng react Sau khi tạo xong thì vào chạy thử web trên localhost Browser tự động mở ra http://localhost:3000/ với logo của react là thành công bước đầu. Bây giờ mình sẽ host website này lên heroku. Login vào heroku (yêu cầu phải cài đặt trước heroku-cli): Tạo heroku app … Continue reading React và Heroku

Get new content delivered directly to your inbox.