Recent Posts

React Components

Component là gì ? Những framework và lib hiện nay đều theo xu thế viết component, vậy component là gì? Đơn giản component là một class hoặc một function viết bằng javascript, nó có thể (hoặc không) nhận input, và trả về một element. Trong trường hợp React, component sẽ trả về một React Element, … Continue reading React Components