Khởi đầu với Heroku

Cài đặt heroku-cli:

brew tap heroku/brew && brew install heroku

Clone started template

git clone https://github.com/heroku/node-js-getting-started.git
cd node-js-getting-started

Đem code bỏ vào node-js-getting-started (có thể đổi tên lại thành gì đó cho đẹp hơn)

Tạo heroku app

heroku create

Code gì đó, commit code và push lên heroku

git push heroku master

Để xem page online:

heroku open

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s