Blog

React Components

Component là gì ? Những framework và lib hiện nay đều theo xu thế viết component, vậy component là gì? Đơn giản component là một class hoặc một function viết bằng javascript, nó có thể (hoặc không) nhận input, và trả về một element. Trong trường hợp React, component sẽ trả về một React Element, … Continue reading React Components

React và Heroku

Đầu tiên khởi tạo website bằng react Sau khi tạo xong thì vào chạy thử web trên localhost Browser tự động mở ra http://localhost:3000/ với logo của react là thành công bước đầu. Bây giờ mình sẽ host website này lên heroku. Login vào heroku (yêu cầu phải cài đặt trước heroku-cli): Tạo heroku app … Continue reading React và Heroku

Khởi đầu với Heroku

Cài đặt heroku-cli: Clone started template Đem code bỏ vào node-js-getting-started (có thể đổi tên lại thành gì đó cho đẹp hơn) Tạo heroku app Code gì đó, commit code và push lên heroku Để xem page online:


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.